ExtraStar®

ExtraStar® Purification Kit 2.0 là bộ kit tách chiết nucleic acid altona Diagnostics nghiên cứu và phát triển riêng cho hệ thống tách chiết nucleic acid tự động KingFisher™ Flex (Thermo Fisher Scientific)