FLUOREYE IS REVOLUTIONIZING THE WAY LABORATORIES PERFORM AUTOMATED DNA/RNA QUANTIFICATION

FLUOREYE


FLUOREYE IS REVOLUTIONIZING THE WAY LABORATORIES PERFORM AUTOMATED DNA/RNA QUANTIFICATION

FluorEye đang cách mạng hóa cách các phòng thí nghiệm thực hiện định lượng DNA/RNA tự động.

  • Đo 96 giếng trong vòng chưa đầy ba phút, đảm bảo kết quả nhanh và đáng tin cậy.
  • FluorEye hỗ trợ nhiều ứng dụng phát hiện huỳnh quang và tương thích với nhiều bộ kit hiện có trên thị trường.
  • Phần mềm thân thiện với người dùng của Hamilton và cách phần mềm VENUS lập trình giúp việc tích hợp và vận hành nhanh chóng, dễ dàng và tiện lợi.
  • Nhiều ứng dụng từ định lượng DNA/RNA và chuẩn hóa mẫu (normalization) cho gộp mẫu.
FluorEye mang lại giải pháp chính xác, độ tin cậy và dễ tích hợp cao. Bạn có thể liên hệ hỗ trợ GeneSmart để biết thêm thông tin chi tiết.
——————-

FluorEye is revolutionizing the way laboratories perform automated DNA/RNA quantification.

  • Rapid, Reliable Results: Capable of measuring 96 wells in under three minutes, it ensures both timely and dependable outcomes.
  • Versatile Detection: FluorEye supports a wide range of fluorescence detection applications and is compatible with numerous kits available on the market.
  • User-Friendly: Hamilton’s user-friendly software and the VENUS sequence concept make integration and operation fast, easy, and dynamic.
  • Applications Galore: From DNA/RNA measurement and sample normalization to pooling.

FluorEye delivers highly accurate, reliable and easy-to-integrate solutions. You can contact GeneSmart support for more detailed information.