Pipet đơn kênh

Pipet đơn kênh (Rainin – Mỹ)
– Pipet cơ, pipet điện tử
– Phạm vi thể tích: 0.1µL – 20 mL
– Có thể hấp tiệt trùng (autoclavable)
– Thẻ RFID để theo dõi việc hiệu chuẩn
– Công nghệ đầu tip: LTS hoặc Unv