Danh mục: Visium Spatial

Whole transcriptome discovery in the tissue context

Visium Spatial allows assessing spatial gene expression of FFPE or fresh frozen tissue sections. Harness whole transcriptome discovery while defining the relationship between cellular function and location.

Visium Spatial-vi

Khám phá các không gian của biểu hiện gen

Nền tảng Visium cho phép lập hồ sơ phân tử không thiên vị của các phần mô đông lạnh và cố định, xử lý mô đơn giản, phát hiện gen nhạy cảm và phần mềm thân thiện với người dùng để hiển thị biểu hiện gen.
Visium Spatial-vi
Visium Spatial-vi
Visium Spatial-vi

Visium CytAssist

Simple sample handling and powerful spatial insights

  • Start with typical histology workflow on standard glass slides
  • Use the instrument to transfer slides to Visium capture areas
  • Proceed with the remaining Visium workflow